Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2011
Tytuł dokumentu: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
Data publikacji: 17.10.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: 50.1.78.11
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Na podstawie art.30 ust.1, art.6 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz1591 z późniejszymi zmianami /art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. z 2005 r. Nr 180,poz1493/ i art.46,47, ustawy o pomocy społecznej /Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz.728/ zarządź się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie zwanym dalej Zespołem, którego cele określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

                                                                               § 2

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 

1.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

      2. Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

      3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Udaninie

      4. Gimnazjum w Ujeździe Górnym

      5. Ośrodka Zdrowia  w Udaninie i Ujeździe Górnym

      6.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie

      7.Kuratorzy Sadu Rejonowego w Jaworze

      8.Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej

 

§ 3

 

Organizację prac Zespołu określa regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, wniosek o zwołanie posiedzenia stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia oraz wzór protokołu posiedzenia zespołu stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    

 

                                                               Wójt Gminy

                                                                   Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
28.11.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)