Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Organizacje pozarządowe
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2012 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 11 stycznia 2012 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data publikacji: 13.01.2012
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) i uchwały Rady Gminy Udanin Nr XII/47/2011 z dnia 26października 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 r.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1 .ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

                                                                                   

2.      treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Na realizację zadań o których mowa w § 1 ust.1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000,00zł w ramach budżetu Gminy Udanin na rok 2012.

 

§ 3

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin, na stronie internetowej Gminy Udanin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Udanin, adres Udanin 26.

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. OC, obronności ppoż. i sportu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                      Wójt Gminy Udanin

                                                                     Teresa Olkiewicz


Załączniki

Załacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.2.2012
  załącznik.pdf
(48.26 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
13.01.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)