Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 25.06.2012 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Udanin
Data publikacji: 25.06.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2012

Wójta Gminy Udanin

z dnia 25.06.2012 r.

w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących
                     własnością Gminy Udanin

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Udanin

zarządza, co następuje:

§ 1

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych) stanowiących własność Gminy Udanin, zwanych dalej drogami wewnętrznymi.

§ 2

Zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zasady ustalania oraz wysokości opłat tytułem zajęcia pasa drogowego  dróg  wewnętrznych, określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wzory pism w sprawie zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, dla których właścicielem jest Gmina Udanin, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określają załączniki:

Załącznik nr 3 – wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg,

Załącznik nr 4 – wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Załącznik nr 5 – wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej reklamy.

Załącznik nr  6  i 6a – wzór umów.

 

§ 5

Zawiadomienie o awarii urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdującego się w pasie drogowym drogi wewnętrznej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę  zjazdu z drogi wewnętrznej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat z tytułuzajęcia pasa drogowego dróg  wewnętrznych oraz opłat zaumieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej, osoby fizyczne jeżeli korzystanie z dróg wewnętrznych uzasadnione jest przyczynami mieszkalno-bytowymi.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Technicznej.

 

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 0050.22.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 18.04.2012 r.wsprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących
własnością Gminy Udanin.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

zał.8-wniosek o lokalizacje, przebudowę zjazdu
  zał.8-wniosek o lokalizacje, przebudowę zjazdu.doc
(78.5 KB)

zal_7- zawiadomienie o awarii w drodze
  zal_7- zawiadomienie o awarii w drodze.doc
(192.5 KB)

zał. 6a-UMOWA-umieszczenie urzadzenia w drodze
  zał. 6a-UMOWA-umieszczenie urzadzenia w drodze.docx
(18.6 KB)

zał. 6 -UMOWA-prowadzenie robót w drodze
  zał. 6 -UMOWA-prowadzenie robót w drodze.docx
(20.73 KB)

zal_5-wniosek o zezwolenie na umieszczenie
  zal_5-wniosek o zezwolenie na umieszczenie.doc
(175 KB)

zal_4- wniosek o umieszczenie reklamy
  zal_4- wniosek o umieszczenie reklamy.doc
(197 KB)

zal_3-wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót
  zal_3-wniosek o zezwolenie na prowadzenie robót.doc
(181.5 KB)

zal_2- stawki za zajecie drogi
  zal_2- stawki za zajecie drogi.doc
(71 KB)

zal_1-zasady zajmowania pasa drogowego
  zal_1-zasady zajmowania pasa drogowego.doc
(74.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2013 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)