Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Data publikacji: 24.07.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2012

Wójta Gminy Udanin

z dnia 24 lipca 2012 roku

 

w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) w związku z § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz.706)    z a r z ą d z a m   co następuje:

 

§ 1

1.       Ustalam termin do dnia 5 września 2012 r. do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników:

1) uczniom z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę  w klasach I - IV szkoły podstawowej

2) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny - bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

2.       Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał w      roku szkolnym 2012/2013.

3.       Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie dofinansowania, kryteria dochodowe, wartość      pomocy oraz tryb postępowania związany z udzieleniem pomocy określa rozporządzenie Rady     Ministrów wymienione na wstępie niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
24.07.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)