Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Jednostki organizacyjne /  GOPS Udanin
Tytuł dokumentu: GOPS UDANIN
Data publikacji: 29.01.2008
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejscowość

Udanin 86 b

Telefon

(076) 8709241

e-mail

gops@udanin.pl

Dni i godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

 

 

 

Pracownicy:

 

Lp.

Imię i nazwisko Stanowisko Bezpośredni nr telefonu Rejony działania

1.

 

Lidia  Hołodniuk

Kierownik GOPS (076)8709241

Gmina Udanin

2.

Anna Krawczyk dyplomowany pracownik socjalny (076) 8709241
 • Udanin
 • Lusina
 • Lasek
 • Dźwigórz
 • Damianowi
 • Rościsław
 • Pielaszkowice
 • Pichorowice
 • Drogomiłowie
 • Łagiewniki
 • Sokolniki

3.

Małgorzata Pudełek dyplomowany pracownik socjalny (076)8709241
 • Ujazd Górny
 • Ujazd Dolny
 • Karnice
 • Jarosław
 • Jarostów
 • Piekary
 • Konary
 • Różana

4.

Monika Siembrzuch

księgowy GOPS

(076)8709241 

Gmina Udanin

5.

Bożena Kulba

starszy inspektor ds świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych

 

 (076)8709241

Gmina Udanin

 

 

Kiedy została powołana - 09.04.1990 rok 

 

Kto ją powołał Uchwała Rady Gminy  Udanin Nr XI/42/90 w sprawie  utworzenia  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Udaninie

 

Jaki jest cel i rodzaj jej działalności

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych

 

Zasady przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art.7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe określa art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku nr 64 poz. 593). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 351 zł

Rodzaj i zakres spraw, jakimi jednostka się zajmuje

 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 • Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
 • Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 • Realizacja świadczeń pomocy społecznej.
 • od 01 maja 2004 roku realizacja świadczeń rodzinnych

Jakie świadczy usługi dla ludności:

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
·         opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

·          sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej

·          udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  powstałych w wyniku zdarzenia losowego

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

·         przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

·         opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

·         praca socjalna

·         organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·         prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych

·         tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

·         dożywianie dzieci

·         sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

·         kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,

·         sporządzanie sprawozdawczościoraz przekazywanie go właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

·          utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Do zadań własnych gminy należy:

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych

·         przyznawanie i wypłacanie pomocy naekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek orazpomocy w naturze 

·         prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społeczneji ośrodkach wsparcia ozasięgu gminnym orazkierowanie do nich osób wymagających opieki

·         podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

·          przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

·          opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ

·         organizowanie i świadczeniespecjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną

·         prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

·          realizacja zadań wynikających z rządowychprogramów pomocyspołecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

 

Świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne
 • zaliczka alimentacyjna

Sprawy jakie można w jednostce załatwić

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może uprawnionym osobom i rodzinom udzielić wsparcia i pomocy w następujących formach:

 

Pomoc pieniężna

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i celowy specjalny,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

 

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna
 • bilet kredytowy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi  w domu pomocy społecznej
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo wychowawczej
 • pomoc  w uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adapcyjno-opiekuńcze.

 

Świadczenia Rodzinne realizowane od 1 września 2005 roku: 

 • zasiłek rodzinny, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 • urodzenie dziecka
 • opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania
 • samotnego wychowania dziecka
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenia pielęgnacyjne

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna

 • zaliczka alimentacyjna
 • postępowanie wobec dłużników

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
29.01.2008 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)