Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Zamówienia do 14 tys. Euro
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr ZP/ZOC/10/12 Na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym
Data publikacji: 05.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy) . Działając na podstawie  Zarządzenia Dyrektora dnia 29.12.2012r.  w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro


I. Beneficjent (Zamawiający):
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie
Udanin 48,
55-340 Udanin
REGON  021336985 , NIP 695-10-11-963

 

II.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia
Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym.


IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
• Miejsce realizacji zamówienia: – przejazd ze Szkoły Podstawowej w Udaninie do Przedszkola Samorządowego w Ujezdzie Górnym 27
• Termin realizacji zamówienia:  od 25.10.2012r. do 31.12.2012r


V. Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto za jeden km – 100 %

 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w księgowości Zespołu S-P w Udaninie, Udanin 48, 55-340 Udanin  w terminie do 11 października  2012 r. do godz. 15;00 z dopiskiem:
„ Oferta na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym”
Oferty, które wpłyną do siedziby Zespołu po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Samochody przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki sanitarno –epidemiologiczne zgodne z odrębnymi przepisami prawa.
Przewóz posiłków nastąpi 2 razy dziennie w dni robocze w godzinach 8 30 oraz 12 00 .
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy wykonawcy.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Ofertę cenową – zał. nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla wykonawcy - wystawiony nie wcześniej  niż  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Wykonawcami. 

Udanin, dnia 04.10.2012r.                                        

 

       Dyrektor                   
                       Bożena Basa

 


Załączniki

Formularz ofertowy
  formularz ofertowy.pdf
(31.46 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
05.10.2012 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)