Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 26 października 2012 rokuW sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Data publikacji: 26.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

Działając na podstawie uchwały Nr XXIII/89/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Udanin, zwane dalej „organizacjami”.

Zał. nr.1 ogłoszenie

 

 

 

§2.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:  Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub  elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

§3.

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§4.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 26-10-2012r. do 12-11-2012r.

 

§5.

 

Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji: inspektor ds. OC, obronności, ppoż. i sportu.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                 Wójt Gminy Udanin

                                                                  Teresa Olkiewicz

 

 

 

Zał. Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.58.2012

                                                                                  Wójta Gminy Udanin z dn. 26-10-2012r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

 

Wójt Gminy Udanin zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Udanin do zgłaszania uwag, opinii i wniosków  do projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2013”.

Zgodnie z art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy.

 

Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Udanin. Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy

W Udaninie, pocztą na adres:

Urząd Gminy w Udaninie

 Udanin 26,

55-340 Udanin

 

Lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oc@udanin.pl  podając datę i dane podmiotu zgłaszającego (nazwa organizacji, adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela) do dnia 12 listopada 2012 r.

 

Dużym udogodnieniem będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

a)      stan pierwotny danego zapisu z podaniem strony i/lub obszaru współpracy,

b)      sugerowana zmiana lub uzupełnienie (konkretny sugerowany zapis),

c)      uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

 

Do pobrania:

Projekt rocznego programu współpracy na 2013 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 rok

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz


Załączniki

Projekt Uchwała
  projekt uchwała_program.2013.doc
(21.5 KB)

Program Współpracy
  program współpracy_2013.doc
(149.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
29.10.2012 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)