Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr ZP/ZOC/12-5/12 Na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym
Data publikacji: 21.12.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

 Zapytanie ofertowe nr ZP/ZOC/12-5/12

 

Na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym 

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy) . Działając na podstawie  Zarządzenia Dyrektora dnia 29.12.2012r.  w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

I. Beneficjent (Zamawiający):

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie

            Udanin 48,

            55-340 Udanin

            REGON  021336985 , NIP 695-10-11-963 

II.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:   

Miejsce realizacji zamówienia: – przejazd ze Szkoły Podstawowej w Udaninie do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym 27

Termin realizacji zamówienia:  od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. ( bez mc. VIII.13r. – przerwa wakacyjna

V. Kryterium wyboru oferty:

- cena brutto za jeden km – 100 % 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w księgowości Zespołu S-P w Udaninie, Udanin 48, 55-340 Udanin  w terminie do 29 grudnia 2012 r. do godz. 12;00 z dopiskiem:

„ Oferta na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego       w Ujeździe Górnym”

Oferty, które wpłyną do siedziby Zespołu po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Samochody przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki sanitarno –epidemiologiczne zgodne z odrębnymi przepisami prawa.

Przewóz posiłków nastąpi 2 razy dziennie w dni robocze w godzinach 8 30 oraz 12 00 .

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy wykonawcy.

Zleceniodawca informuje, iż w miesiącu sierpniu – miesięczna przerwa w dostarczaniu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym – wakacje.  

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Ofertę cenową – zał. nr 1

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla wykonawcy - wystawiony nie wcześniej  niż  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Wykonawcami. 

Udanin, dnia 21.12.2012r.                                                                                 

 

                                                                                                                             Dyrektor Bożena Basa


Załączniki

Formularz ofertowy
  formularz ofertowy.doc
(22.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
21.12.2012 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)