Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2013
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2013 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 12 lutego 2013 roku.
Data publikacji: 14.02.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2013

WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 12 lutego 2013 roku.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) i uchwały Rady Gminy Udanin Nr XXIV.95.2012 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 r.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1 .ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

                                                                                   

2.      treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Na realizację zadań o których mowa w § 1 ust.1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000,00zł w ramach budżetu Gminy Udanin na rok 2013.

 

§ 3

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin, na stronie internetowej Gminy Udanin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Udanin, adres Udanin 26.

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. OC, obronności ppoż. i sportu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                      Wójt Gminy Udanin

                                                                     Teresa Olkiewicz                                                 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                          do Zarządzenia Nr 0050.3.2013

                                                                                                     Wójta Gminy Udanin

z dnia 12 lutego 2013 roku

 

 

            WÓJT GMINY UDANIN

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

 

ogłasza z dniem 13 lutego 2013 roku otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

1. Nazwa zadania, informacja o wysokości dotacji na realizację tego zadania

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego”.

Kwota dotacji na 2013 rok – 100.000,00zł z przeznaczeniem na

- zakup sprzętu sportowego i materiałów

- należyte utrzymanie boisk na terenie gminy

- delegacje sędziowskie

- badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników

- transport na spotkania piłkarskie

- opłaty administracyjne( składki do OZPN, opłaty startowe, licencje, transfery itp.)

- koszty prowadzenia księgowości

        2 .Rodzaj zadania.

Powierzenie zadania w zakresie organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego.

3.Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

4. Warunki konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które:

a)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)      w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.

 

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 

5. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Udaninie adres: Udanin 26, 55-340Udanin 

(parter) w terminie do 7 marca 2013 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Udaninie). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (nazwa zadania)”.

3. Do oferty należy dołączyć:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta

2) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

 

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

6. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

a)      czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      czy oferta została złożona w terminie,

c)      czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

d)      czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.

 (Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone).

Kryteria merytoryczne:

a)      ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

d)      w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)      uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

f)       uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Tryb wyboru ofert.

1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Udanin.

2.Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Udanin Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 marca 2013 r.,

 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

9. Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)      przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2)      zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy Udanin, pokój 19 lub pod nr telefonu 76 7442890.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Udanin

                                                                                                             Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
14.02.2013 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)