Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2013
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UDANIN w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
Data publikacji: 12.03.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY UDANIN

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2013 r. – „organizacja współzawodnictwa i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego.

 

Na podstawie 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust 4 pkt 1, art. 15 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Udanin z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r.– organizacja współzawodnictwa i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego, uwzględniając wniosek Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 0050.8.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013r.

 

Ogłaszam

iż dokonano wyboru oferty złożonej przez stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie:

„Gminny Związek Sportowy w Udaninie” z siedzibą w Udaninie,

 

W związku z wyborem oferty ze wskazanym wyżej stowarzyszeniem kultury fizycznej, zostanie zawarta stosowna umowa na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. obejmującym:
1) zadanie – organizacja współzawodnictwa i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

    w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego.

Kwota dotacji na 2013 rok przeznaczona na w/w zadanie to 100.000,00zł.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Udanin

                                                                 Teresa Olkiewicz  

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
12.03.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)