Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2013
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Data publikacji: 23.07.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. ) w związku z § 5 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.818)    z a r z ą d z a m   co następuje:

 

§ 1

1.     Ustalam termin do dnia 6 września 2013 r. na składanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2013/2014.

2.     Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana:

1)     uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III lub V szkoły podstawowej,

2)     uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły podstawowej lub gimnazjum – dofinansowanie obejmuje również zakup podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów dydaktycznych.

3.     Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał w      roku szkolnym 2013/2014.

4.     Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie dofinansowania, kryteria dochodowe, wartość      pomocy oraz tryb postępowania związany z udzieleniem pomocy określa Rozporządzenie Rady     Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. wymienione na wstępie niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                WÓJT

                                                                                                             Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Jan Podedworny

 Rejestr zmian dokumentu
23.07.2013 Edycja dokumentu (Jan Podedworny)