Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Zamówienia do 14 tys. Euro
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe : dotyczy sporządzenia oferty na zakup kserokopiarko – drukarki cyfrowej A3 z kolorowym skanerem
Data publikacji: 06.11.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

Ujazd Górny, 04.11.2013r.

 

 

ZP.26.260.1.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy sporządzenia oferty na zakup kserokopiarko – drukarki cyfrowej A3 z kolorowym skanerem

 w ilości 2 sztuki

I Zamawiający:

Nazwa: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

Ujazd Górny 49

55-340 Udanin

Tel/faks:  76/8740279

e-mail: sekretujazd@op.pl

 

 

 

II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest kserokopiarka w ilości – 2 sztuki

Prędkość kopiowania

min. 22kopii/min.

Wydajność

19 000 stron

Największy oryginał

A3

Format kopii

A6 – A3

Podajnik papieru

Automatyczny

Sorter

Elektroniczny

Podawanie papieru

Standard 2 kasety 500 arkuszy + podajnik boczny 150 arkuszy

 (max 3650 arkuszy)

Toner

Ok. 17,5 tys kopii

Duplex

W standardzie automatyczny

Gramatura

60 – 210 g/m2

Reprodukcja

1.1 zoom 25% - 400% co 0,1 %

Czas nagrzewania

Mniej niż 25s

Pierwsza kopia

Mniej niż 4,2s

Rozdzielczość

Kopiowanie 600 x 600 dpi

Drukowanie 1 800 x 600 dpi

Skanowanie 600 x 600 dpi

Drukowanie

Standard PCL, PS

Skanowanie (kolor)

Network TWAIN – scan, scan do e-mail, scan do FTP

Scan do SMB, Scan do BOX ,

Scan-to-WebDAV, scan-to-DPWS, scan-to – USB

Format plików (skaner)

JPEG, TIFF, PDF, Copmact PDF, Encrypted PDF, Outime PDF, Searchable PDF (optional), XPS, Compact XPS

Złącza

Ethernet (sieć LAN) + USB 2.0 (opcja)

Wymiary

623x794x700 mm

Ciężar

Ok. 70kg

Panel

Dotykowy

Pobórenergii

220 -240V/50Hz

 

·         Zamówienie obejmuje bezpłatne  dostarczenie i montaż  sprzętu do siedziby Zamawiającego;

·         Oferowany sprzęt powinien być nowy , oryginalnie zapakowany, nie z ekspozycji;

·         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

·         Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III opis sposobu przygotowania ofert:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zamówienia .

Oferta powinna:

·         Być opatrzona pieczątką firmową;

·         Posiadać datę sporządzenia;

·         Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

·         Być podpisana czytelnie przez wykonawcą

·         Zawierać  wycenamateriałóweksploatacyjnych

Toner

Na około 17,5 tys kopi przy 6% zaciemnieniu

Bęben

Na około 80 tys. kopii

Developer

Na 80 tys. kopii

 

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

1.      Zainteresowane podmioty powinny składać swoje oferty do dnia  14 listopada 2013r. do godziny 15.00;

2.      Oferta powinna  być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (scan) na adres: sekretujazd@op.pl , poczty tradycyjnej (data wpływu), lub osobiście w sekretariacie szkoły (gabinet nr 4)

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym;

 Ujazd Górny 49,

 55-340 Udanin

 

 

V. Ocena ofert:

 

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a.      Najkorzystniejsza cena – 30%

b.     Najkorzystniejsza cena materiałów eksploatacyjnych (toner, bęben, developer) 30%

c.      Bezpłatne przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenie (10 osób) – 10%

d.     Korzystne dane techniczne urządzenia z zakresu ekonomiczności eksploatacji i serwisowania – 10%

e.     Warunki serwisowania i gwarancji – 20%

 

VI.  Oferta i wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć:

 

1.       Druk oferty ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2.       Opis i wizualizacja proponowanej oferty

 

 

VII.   Termin realizacji zamówienia

 

1.       Realizacja przedmiotu  zamówienia – do 28 listopada 2013r.

 

VIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia transakcji:

 

1.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

2.       Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta;

3.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia;

4.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.       Po wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.udanin.pl (BIP)  oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę

6.       Zamawiający może odwołać zapytanie bez dokonania wyboru w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

 

IX. Dodatkowe informacje:

 

Dodatkowych informacji udziela Krzysztofa Wójcik pod numerem telefonu: 76/8740279, adresem e-mail – sekretujazd@op.pl

 

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

 

 

Dorota Byra

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

…………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

 

……………………………………………………………….

   Telefon, fax

 

NIP …………………………………………………………

 

 

 

 

OFERTA

dla

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

 

1.      Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

 

 

Przedmiot zamówienia - nazwa

Cena netto

Cana brutto za 1 szt

Razem – cena brutto

 

 

 

 

 

Powyższa cena brutto  za wykonanie  całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru naszej oferty.

 

2.      Wycena materiałów eksploatacyjnych

 

Toner

Na około 17,5 tys kopi przy 6% zaciemnieniu

Cena netto za szt.

Cena brutto za szt.

Bęben

Na około 80 tys. kopii

 

 

Developer

Na 80 tys. kopii

 

 

 

3.      Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem Zamawiającego i uznaję/-my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania,

4.      Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 28 listopada 2013r.

5.      Akceptujemy warunki płatności – 14 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu;

6.      Oświadczam/y, że:

·        Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·        Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 

…………………………………………………….

/miejscowość , data i czytelny podpis Wykonawcy?


Załączniki

Informacja - Załącznik
  zapytanie oferowe.docx
(103.58 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
06.11.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)