Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2013
Tytuł dokumentu: Zarządzenie w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Data publikacji: 06.11.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: 0050.60.2013
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2013

Wójta Gminy Udanin

z dnia 6 listopada 2013 roku

 

w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

 

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), oraz art. 31 i art. 33, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  zarządzam   co następuje:

 

§ 1

1.     Decyzję o udzieleniu nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych.

2.     W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zobowiązuję dyrektora szkoły do:

- pisemnego zawiadomienia organu prowadzącego o złożeniu przez  nauczyciela ww. wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego wpływu,

- przeprowadzenia szczegółowej analizy wniosku, konsultacji z organem prowadzącym, uzgodnienia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły w przypadku ewentualnych zmian, oraz przedstawienia organowi prowadzącemu pisemnej informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni roboczych od jego wpływu.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Udanin, dla których Gmina Udanin jest organem prowadzącym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

     Wójt Gminy

Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Jan Podedworny

Rejestr zmian dokumentu
06.11.2013 Utworzenie dokumentu. (Jan Podedworny)