Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Zamówienia do 14 tys. Euro
Tytuł dokumentu: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. : „Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym.”
Data publikacji: 25.11.2013
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

                                                                       Udanin, 22.11.2013r.

Nr ZP/ZOC/01/13

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi pn. :

 

 „Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego 

w Ujeździe Górnym.”

 

 

 

1.      Zamawiający:

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie

55-340 Udanin 48

Nip: 695-10-11-963

Tel. 76 8709 299

 

 

2.      Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia będzie transport posiłków z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Udaninie, Udanin nr 48 do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym nr 27 oraz odbiór pojemników termoizolacyjnych i termosów wraz z dostarczeniem ich z powrotem do Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie dwa razy dziennie:

- Śniadanie –Przedszkole Samorządowe

- Obiad – Przedszkole Samorządowe,

Transport będzie odbywał się według następującej trasy: Udanin (Zespół Szkolno-Przedszkolny) – Ujazd Górny (Przedszkole) – Udanin (Zespół Szkolno- Przedszkolny). Długość trasy 40 km.

 

3.      Zakres usług

 

a)      Posiłki będą dostarczane w termosach i w pojemnikach termoizolacyjnych uprzednio napełnionych posiłkiem przez pracowników stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie. Transport obejmuje przewóz i wniesienie posiłku we wskazane miejsce w Przedszkolu oraz odbiór opróżnionych termosów i pojemników termoizolacyjnych z przedszkola i przewóz ich z powrotem do stołówki w Zespole S-P w Udaninie.

b)      Usługobiorca powinien posiadać samochód sprawny technicznie oraz  dopuszczony do przewozu posiłków i artykułów spożywczych jak również powinien posiadać możliwość   organizacji pojazdu zastępczego o tych samych parametrach w przypadku awarii ;

c)      Usługobiorca zobowiąże się  do zapewnienia punktualności dowozu posiłków;

d)      Pracownik Usługobiorcy wykonujący bezpośrednio usługę powinien posiadać aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne oraz odzież ochronną zgodną z wymogami prawa dla osób obsługujących  transport żywności.

 

4.      Opis przygotowanych ofert

 

a)      Usługobiorca może złożyć jedną ofertę,

b)      Usługobiorca przygotowuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia, 

 

5.      Miejsce realizacji zamówienia

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie, 55-340 Udanin 48

 

6.      Termin realizacji zamówienia

 

Od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.  w godzinach: śniadanie: 8:00 i obiad 10:30

w dni robocze z wyłączeniem 1 miesiąca przerwy wakacyjnej

 

7.      Wymagania jakie musi spełniać wykonawca

 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli oferent prowadzi działalność, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- wykaz samochodu/samochodów przeznaczonych do realizacji zamówienia,
-  zaświadczenie z sanepidu o dopuszczeniu samochodu do przewozu artykułów spożywczych.

 

Oferta powinna zawierać

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Odpis aktualnej decyzji  Sanepid

- Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

- Oświadczenie – załącznik 2

- Wykaz samochodu/samochodów – załącznik nr 3

 

8.      Opis sposobu obliczania

 

Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium jakim jest: cena brutto za 1 km świadczonej usługi – 100 %. Cenę należy podać w złotych polskich. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

9.      Informacja dotycząca warunków składania ofert

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy w sposób gwarantujący zachowanie poufności  jej treści i opatrzonej napisem: Oferta  dotycząca transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym.

 

10.  Osoba uprawniona do kontaktu

 

Dyrektor Zespołu S- P w Udaninie – Bożena Basa, Tel. 76 8709299

 

11.  Miejsce i termin składania ofert

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie, 55-340 Udanin 48, 05.12.2013r.                     w pokoju nr 26 do godz. 10:00.

 

12.  Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi 05.12.2013r. o godz. 10:30 w pokoju nr 26 w Zespole                 Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie, 55-340 Udanin 48.

 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ponieważ wartość tego zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty                                        14 000 EURO – art. 4 pkt. Ustawy.

 

 

 

 

Bożena Basa – Dyrektor Zespołu S-P w Udaninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki

Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  Załącznik nr 1 - oferta cenowa.doc
(22 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczenie
  Załącznik nr 2 - oświadczenie.doc
(22 KB)

Załącznik nr 3 - wykaz uzywania samochodów
  Załącznik nr 3 - wykaz uzywania samochodów.doc
(28 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
25.11.2013 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)