Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2014
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2014 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 4 lutego 2014 roku
Data publikacji: 04.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm ) i uchwały Rady Gminy Udanin Nr XXXIX.151.2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 r.

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  zwana dalej Komisją

                                                                                    

 

§ 2

 

Do zadań Komisji należy:

  1. analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie opublikowanego w dniu 10 stycznia 2014  roku w BIP Urzędu Gminy Udanin, na stronie internetowej Gminy Udanin i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Udanin
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy Udanin opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 3

 

W skład komisji wchodzą:

- Sekretarz Gminy - Piotr Łabędzki –Przewodniczący Komisji

- Skarbnik –Karolina Ożóg- członek Komisji

- Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Lesław Wasylów- członek Komisji

- insp. ds. OC, ppoż i sportu – Anna Kulpa - członek Komisji

 

 

 

§ 4

 

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy:

  1. określenie trybu pracy Komisji
  2. zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie ich porządku
  3. Przewodniczenie posiedzeniom
  4. wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenie w przypadku swojej nieobecności

 

 

 

 

§ 5

 

W pracach Komisji mogą brać udział osoby, nie będące członkami Komisji, zaproszone do udziału w pracach przez Przewodniczącego Komisji.

 

§ 6

 

Praca Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych i członkowie Komisji nie będą z tego tytułu dodatkowo wynagradzani.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy Udanin

                                                                    

                                                                      Teresa Olkiewicz

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
04.02.2014 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)