Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2014
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania przez Gminę Udanin usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Udanin.
Data publikacji: 24.04.2014
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

 

 

Zarządzenie nr 37/2014

Wójta Gminy Udanin

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania przez Gminę Udanin usługi usuwania azbestu i

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Udanin.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Udanin  przyjętego uchwałą nr XLIV/143/2009 Rady Gminy Udanin z dnia 24 sierpnia 2009r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Regulamin realizowania przez Gminę Udanin usługi usuwania  wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Udanin”.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Udanin.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

zarządzenia nr

37/2014

z dnia 30.04.2014

„Regulamin realizowania przez Gminę Udanin usługi usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Udanin”.

 

§ 1.

 

1. Regulamin realizowania przez Gminę Udanin usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Udanin, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa cele, zasady i tryb

postępowania przy realizacji usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Udanin.

2. Realizacja usługi usuwania azbestu ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez usunięcie

źródła zagrożenia i właściwe zagospodarowanie odpadów azbestu, racjonalne wykorzystanie

zasobów środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami.

 

§ 2.

 

Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Wójt

Gminy Udanin.

§ 3.

 

Użyte w Regulaminie określenia ,,azbest” i ,,wyroby z azbestu” oznaczają wyroby z azbestu w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 ze zmianami).

 

§ 4.

 

1. Gmina Udanin realizuje usługę usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Udanin, zwaną dalej Usługą.

2. Na Usługę składa się:

1) demontaż,

2) załadunek,

3) oczyszczenie terenu,

4) transport,

5) unieszkodliwienie

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Udanin.

3. Usługa nie obejmuje zakupu i montażu nowych pokryć dachowych na istniejących budynkach, jak

również wykonania dokumentacji technicznej.

 

§ 5.

 

1. Realizacja Usługi finansowana może być  z dochodów własnych gminy oraz źródeł zewnętrznych, ujętych w budżecie Gminy Udanin, w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. W razie nie uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych usługa będzie realizowane w

ograniczonym zakresie.

 

§ 6.

 

1. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Usługi uprawnione są

osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, gminne jednostki

organizacyjne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości

położonych na terenie Gminy Udanin, które złożą wniosek do Urzędu Gminy w Udaninie nr 26.

2. W przypadku nieruchomości, których prawo własności lub użytkowania wieczystego przysługuje

więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku jak i spełnienie innych wymogów

przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby. Wniosek może zostać podpisany przez

pełnomocnika, przy czym do wniosku należy wówczas załączyć pełnomocnictwo.

3. W przypadku ubiegania się o zrealizowanie Usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)

stanowić będzie ona pomoc de minimis w rozumieniu aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 7.

 

1. Warunkiem skorzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację usługi jest

złożenie kompletnego wniosku do Urzędu Gminy w Udaninie, na formularzu stanowiącym

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  lub oświadczenie,

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, według

wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.),

3) informację o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego w rozporządzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w

których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 roku, nr 8, poz. 31).

3. Wnioskodawca, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, oprócz

dokumentów, o których mowa w ust. 2, załącza ponadto:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku ubiegania się o realizację

usługi, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym

okresie.

2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w

szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów

kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

– według wzoru określonego w aktualnie obowiązujących przepisach.

4. Wnioskodawca, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,

oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, załącza ponadto:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym

ubiega się o realizację usługi, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o

wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie,

dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

oraz wielkości objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w

rolnictwie – według wzoru określonego w aktualnie obowiązujących przepisach.

5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny

jeżeli został prawidłowo wypełniony i zawiera wymagane załączniki.

6. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: http://www.bip.ug-udanin.dolnyslask.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Udanin.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub

uzyskać na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.

 

§ 8.

 

1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy w Udaninie

(pierwszeństwo dotyczyć będzie osób fizycznych ujętych w rejestrze nieruchomości zawierających

azbest prowadzonym przez Urząd Gminy oraz podmiotów ujętych w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów

i Odpadów Zawierających Azbest − WBDA).

2. Wnioski realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację

Usługi w danym roku budżetowym, przy czym, ostateczny termin składania wniosków ustala się, z

zastrzeżeniem ust. 3, na dzień 31 maja.

3. W 2014 roku termin składania wniosków na następny rok upływa w dniu 31 października.

 

§ 9.

 

1. Sfinansowanie usługi obejmującej łącznie: demontaż wyrobów azbestowych, oczyszczenie terenu

z azbestu oraz transport i unieszkodliwianie wytworzonego odpadu azbestowego, obejmuje 100%

całkowitych kosztów tego działania.

2. Sfinansowanie usługi obejmującej wyłącznie przygotowanie do transportu − zabezpieczenie folią,

załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadu azbestowego, składowanego na terenie

nieruchomości należącej do wnioskodawcy, obejmuje 100% całkowitych kosztów tego działania.

 

§ 10.

 

1. Wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Udaninie, przed realizacją, podlegać będą weryfikacji

poprzez sprawdzenie:

− stanu faktycznego opisanego we wniosku,

− poprawności wypełnienia wniosku.

2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1 dokonywać będzie upoważniony przez Wójta Gminy

pracownik Urzędu Gminy.

 

§ 11.

 

1. Zastrzega się prawo żądania dodatkowych wyjaśnień do wniosku oraz dokonywania wizji

terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.

2. Kontrole w terenie przeprowadzać będzie pracownik, o którym mowa w § 10 ust. 2.

 

§ 12.

 

1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie Urząd Gminy Udanin przekazywać będzie do realizacji

Wykonawcy określonemu w § 14 Regulaminu. O fakcie tym informowany będzie równocześnie

Wnioskodawca.

2. Termin wykonania usługi każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Gminą, Wykonawcą usługi

oraz wnioskodawcą. Termin ten nie może być dłuższy niż przewidziany w umowie pomiędzy

Gminą, a Wykonawcą usługi.

 

§ 13.

 

1. O zakończeniu prac będących przedmiotem wniosku Wykonawca zawiadomi Gminę.

2. Wykonanie prac podlega kontroli przez przedstawicieli Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy

w Udaninie o którym mowa w § 10 ust. 2.

3. Podstawę do końcowego rozliczenia wykonanej usługi stanowić będzie karta przekazania

odpadów poświadczająca ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych na składowisku oraz

protokół końcowego odbioru robót, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót

protokołem, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Gminy oraz

przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub prowadzącemu przetwarzanie

odpadów zawierających azbest w przewoźnych urządzeniach.

 

§ 14.

 

Wykonawca prac związanych z realizacją Usługi wyłoniony zostanie na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku

nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

§ 15.

 

1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie Usługi, przekazane będą przez Gminę Udanin

bezpośrednio wykonawcy Usługi, po przedstawieniu przez niego faktur VAT na kwotę 100%

całościowych kosztów działań, o których mowa w § 9 Regulaminu, wystawionych indywidualnie dla

każdego Wnioskodawcy z Gminy Udanin wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym:

nazwę i adres Wnioskodawcy, miejsce wykonania prac, rodzaj wykonywanych prac, ilość w kg

zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu, wartość zrealizowanej usługi, a także protokółu

końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 13 ust.3.

2. Protokół końcowego odbioru robót oraz karta przekazania odpadów na składowisko posiadające

zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub prowadzącemu

przetwarzanie odpadów zawierających azbest w przewoźnych urządzeniach stanowić będą podstawę

zawarcia umowy indywidualnej na udzielenie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w

rolnictwie, w której określona zostanie wielkość tej pomocy, wyrażona jako ekwiwalent dotacji

brutto.

 

 

 

                                                                                              WÓJT GMINY UDANIN

 

 

                                                                                                TERESA OLKIEWICZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Regulaminu

Wniosek

o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

 

1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy………………………………………………………….

2. Adres wnioskodawcy……………………………………………………………………………….

Kod pocztowy………….......................... Miejscowość…………………………………

Gmina……………………………........................................Telefon…………………………………

3. Dane adresowe nieruchomości, z której ma zostać usunięty azbest:……………………………….

Kod pocztowy………….......................... Miejscowość…………………………………

Gmina…………………………….......... Numer działki…………………………………

Obręb ewidencyjny………………………….

4. Określenie przeznaczenia obiektu budowlanego, z którego został (ma zostać) usunięty azbest:

 

- Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

- Niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

5. Ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do:

demontażu i unieszkodliwienia (prace demontażowe, foliowanie, przygotowanie do transportu,

transport i przekazanie na składowisko)

Powierzchnia / m2 / ……………………..............................................

Przeliczenie z m2 na kg :

przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 18 kg

..............................................................................kg

unieszkodliwienia (tj. foliowanie, przygotowanie do transportu, transport i przekazanie na

składowisko):

Powierzchnia / m2 / ……………………..............................................

Przeliczenie z m2 na kg :

przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 18 kg

..............................................................................kg

Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam, że:

- w zakresie wykonywanych prac (demontażu azbestu z pokrycia dachowego) dokonałem

zgłoszenia/uzyskałem stosowne pozwolenie – zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

 - podpiszę z Gminą Udanin umowę o udzieleniu pomocy indywidualnej na udzielenie pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie, w której określona zostanie wielkość tej pomocy. (Niepotrzebne skreślić)

Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lub oświadczenie),

2) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, według

wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.),

3) informacja o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego w rozporządzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w

których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 roku, nr 8, poz. 31),

Uwaga

W przypadku ubiegania się o zrealizowanie Usługi przez podmiot prowadzący działalność

gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)

do wniosku należy załączyć dokumenty wymagane przez przepisy o pomocy publicznej.

…….……………………………………………

(data i podpis Wnioskodawcy

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

Dotyczy: usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na

terenie Gminy Udanin:

Dane adresowe nieruchomości, z której usunięto azbest: ………….……………………………….

Kod pocztowy………….......................... Miejscowość…………………………………

Gmina…………………………….......... Numer działki…………………………………

Obręb ewidencyjny………………………….

Zamawiający: Gmina Udanin , 55-340 Udanin 26,  

Wykonawca: ……………………………………………………………………...............................

Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko (nazwa) oraz adres zamieszkania (siedziby)

Odbiór robót przeprowadzono w następującym składzie:

1.Przedstawiciel Urzędu Gminy Udanin ……………………………………….................................

2.Wykonawca usługi………………………………………….........................................................

3. ………………………………………… .………..….………………………………………….

W dniu ………………… dokonano odbioru robót zleconych umową nr ………………… z dnia

……………. i stwierdzono, że:

1. Usługę wykonano zgodnie z w/w Umową,

2. Usługę rozpoczęto w dniu ………………………, a zakończono w dniu………………………, dotrzymując

tym samym terminów umownych,

3. Całkowity koszt wykonanej usługi wynosi: …………….netto, ………………brutto,

• ilość kg x stawka za demontaż 1kg ……………………………..............................

• ilość kg x stawka za unieszkodliwienie 1 kg ……………………………............…

Całkowity koszt wykonanej usługi ustalono na podstawie danych z karty przekazania odpadów

poświadczającej ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych na składowisku.

4.Uwagi: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Podpisy:

1. ……………………………… 4. ………………………...............

2. ……………………………… 5. ………………………...............

3. ……………………………… 6. ……………………...............…

Załącznik:

1) Karta przekazania odpadów poświadczająca ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych na

składowisku.


Załączniki

Zarządzenie nr 37/2014
  Zarządzenie azbest.doc
(77 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
24.04.2014 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)