Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2008
Tytuł dokumentu: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej
Data publikacji: 20.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 15.10.2008
Symbol dokumentu: ZW 0151/31/08
Typ dokumentu: Zarządzenie

   

ZARZĄDZENIE NR 0151 / 31 / 08

Wójta Gminy Udanin

z dnia 15 października 2008 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej .Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142,poz.1591 z poźn.zmianami ) i § 13 pkt.3 Uchwały Nr XVII /57/ 2008 Rady Gminy Udanin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin ( Dziennik Urządowy województwa dolnośląskie- go Nr 100 z dnia 8 .04. 2008 r. poz. 1165 ), zarządzam, co następuje :§ 1


Powołuje się Gminną Komisję Mieszkaniową w składzie :


                   1. Lidia Hołodniuk  

      1. Irena Radecka

      2. Rudolf Jamik

§ 2


1. Do zadań Gminnej Komisji Mieszkaniowej należeć będzie ;

a/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o zawarcie umów o najem lokali

mieszkaniowych i socjalnych;

b/ dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych

osób ubiegających się o przydział lokalu;

c/ przeprowadzanie rozmów indywidualnych z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny;

d/ wybór i sporządzenie wykazu osoby lub osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu –

w zależności od ilości przydzielanych lokali ;

e/ wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa i zasadami gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Gminy Udanin

f/ wskazywanie kolejności realizacji wyroków eksmisyjnych;


§ 3


1. Komisja w swej pracy kieruje się nastepującymi aktami prawnymi :

- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie kodeksu cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U.Nr 31,poz.266 )

- uchwałą Rady Gminy Udanin Nr XVII/57/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia

zasad wynajmowania zasobu Gminy Udanin ( Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 100, poz.1165 z dnia

08.04.2008 r. ).


 

§ 4

Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb tj. w przypadku dysponowania

przez Gminę wolnym lokalem mieszkalnym.


§ 5


Z posiedzenia komisji sporządza sie protokół , podpisany przez wszystkich członków

komisji biorących udział w posiedzeniu.§ 6


Obsługę biurową niezbędną dla potrzeb Komisji zapewnia pracownik ds. Gospodarki lokalowej, który prowadzi i przechowuje całość dokumentacji Komisji.§ 7Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT GMINY


Teresa Olkiewicz
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Maria Syniawa

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2011 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)