Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Gminy Nr XXV/75/2008 w sprawie : określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Udanin w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 25.06.2008
Symbol dokumentu: URG XXV/75/2008
Typ dokumentu:

   

 

 

UCHWAŁA NR XXV/75/2008
RADY GMINY w UDANINIE
z dnia 25.06.2008 r.

w sprawie : określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Udanin w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. .Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Udanin w sprawie wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej.

  2. Sołtys udostępnia mieszkańcom sołectwa projekt statutu jednostki pomocniczej.

  3. W celu uzyskania opinii sołtys zwołuje zebranie wiejskie w trybie określonym w statucie sołectwa.

  4. Protokół z przeprowadzonego zebrania wraz z uchwałą w sprawie wyrażonej opinii sołtys przedkłada Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.

§ 2.

  1. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców jednostki pomocniczej gminy wniosku o utworzenie nowej jednostki pomocniczej należy przedłożyć opinię jej mieszkańców o projekcie statutu jednostki.

  2. Projekt statutu jednostki pomocniczej udostępnia Wójt Gminy lub sołtys.

  3. Wyrażenie opinii w przypadku wymienionym w ust.1 wymaga formy pisemnej zawierającej podpis opiniującego.

  4. Opinię winno wyrazić nie mniej niż 50% osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Gminy.

  5. Wniosek wraz z opinią mieszkańców Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy.

§ 3.

1.      Wójt Gminy w drodze zarządzenia ustala termin, do którego winny być przeprowadzone konsultacje.

§ 4 .

1.      Opinie mieszkańców nie wiążą Rady Gminy przy podejmowaniu uchwały  i stanowią dla niej formę opiniodawczą.

§ 5.

1.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Udaninie

Michał Grzegorczyn

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Przepis 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały określa organizację i zakres działania każdej jednostki pomocniczej gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z jej mieszkańcami. Dopiero wówczas każdy z tych statutów stanie się prawem miejscowym.

Sporządził:

Piotr Łabędzki


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)