Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXX/88/2008 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Pronatura
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 29.10.2008
Symbol dokumentu: URG XXX/88/2008
Typ dokumentu:

   

Uchwała Nr XXX/88/2008
Rady Gminy Udanin
z dnia 29.10.2008 r

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin PRONATURA

 


Na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Udanin uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się statut Związku Gmin PRONATURA w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                      Michał Grzegorczyn

 

Uzasadnienie

 

 

Utworzenie Związku Gmin wymaga oprócz uchwały o utworzeniu Związku Gmin również uchwały o przyjęciu statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Statut Związku będący załącznikiem do uchwały określa:

-nazwę i siedzibę Związku,

-uczestników i czas trwania Związku,

-zadania Związku,

-organy Związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,

-zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku,

-zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat Związku,

-zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,

-zasady likwidacji Związku.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)