Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/89/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku w gminie Udanin
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 12.11.2008
Symbol dokumentu: URG XXXI/89/2008
Typ dokumentu:

   

Uchwała Nr XXXI/ 89 / 2008 

Rady Gminy Udanin

z dnia 12.XI. 2008 roku

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Udanin uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (Monitor Polski Nr ) z kwoty 55,80 zł za 1 kwintal do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XII/43/07 Rady gminy w Udaninie z dnia 28.11.2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

 

Przewodniczący

         Rady Gminy Udanin

 

         Michał Grzegorczyn


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)