Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXI/90/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 12.11.2008
Symbol dokumentu: URG XXXI/90/2008
Typ dokumentu:

   

                                                                            Uchwała Nr XXXI / 90 / 2008

Rady Gminy Udanin

z dnia 12.XI 2008 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Udanin uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Udanin:

 

 1. od budynków lub ich części:

 

 1. mieszkalnych – 0,50 zł od 1m2  powierzchni użytkowej;

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej – 18,76 zł od 1m2   powierzchni użytkowej;

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,40b zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

 

 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 1. od gruntów:

 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1m2 powierzchni;

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni;

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1m2 powierzchni.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XII/40/2007 Rady Gminy w Udaninie z dnia 28.11.2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

 

Przewodniczący

            Rady Gminy Udanin

 

             Michał GrzegorczynZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)