Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/91/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 12.11.2008
Symbol dokumentu: URG XXXI/91/2008
Typ dokumentu:

   

 

Uchwała Nr XXXI / 91 / 2008

Rady Gminy Udanin

z dnia 12.XI.2008 roku

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Udanin uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Zwalania się od podatku od nieruchomości:

 

  1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu;

  2. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące na potrzeby ochrony przeciw – pożarowej, prowadzenia zorganizowanych składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków;

  3. grunty zajęte pod cmentarze w ewidencji gruntów oznaczone jako tereny rekreacyjne i zieleni.

  4. budynki pozostałe lub ich części w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, nie związane z produkcją rolną.

 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

 

 

Przewodniczący

          Rady Gminy Udanin

 

          Michał Grzegorczyn


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)