Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Rada Gminy / Uchwały Rady Gminy /  2008
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/92/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data publikacji: 02.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 12.11.2008
Symbol dokumentu: URG XXXI/92/2008
Typ dokumentu: Uchwała

   

                                                                                                                                  

Uchwała Nr  XXXI / 92 / 2008

Rady Gminy Udanin

z dnia  12.XI. 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

                            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1]  (tekst jednolity : Dz.U. Z 2006 r. Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730  )

 

Rada Gminy  Udanin uchwala co następuje :

       

§ 1

 

1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie

    gminy:                                                                                                                                  

1)     od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :                                               

a)  powyżej  3,5 ton do 5,5 ton włącznie -  694 zł.;

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.157ł.;

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  -  1.388 zł.; 

 

2)     od samochodu ciężarowego, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

3)     od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)  3,5 ton do 5,5 ton włącznie -  1.084 zł.;

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.150 zł.;

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  -  1.184 zł.; 

 

4)     od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 

5)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.034 zł.

 

6)     od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

 

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.620 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.050 zł.

 

                                                                                § 2

 

Zwalnia się  od podatku od środków transportowych autobusy stanowiące własność gminy.

                                                       

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr  XII / 39 / 2007  Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2009 roku.      

 

 

 

Przewodniczący

           Rady Gminy Udanin

 

            Michał Grzegorczyn


Załączniki

Załącznik nr 1 i 2
  Załącznik do uchwały.pdf
(56.32 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Andrzej Sukta

 Rejestr zmian dokumentu
05.01.2011 Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)