Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Organizacje pozarządowe
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport
Data publikacji: 20.02.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 20.02.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

Udanin, 20. 02. 2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr  96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Rady gminy Udanin Nr XVI/54/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 r.

 

Wójt Gminy Udanin

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

pn. „Upowszechnianie sportu amatorskiego”

 

 

Rodzaj zadania:

Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej poprzez uczestnictwo stowarzyszeń Kultury Fizycznej z terenu gminy Udanin we współzawodnictwie sportowym.

 

Cel realizacji zadania publicznego:

Celem realizacji w/w zadania publicznego będzie krzewienie i propagowanie sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Udanin.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. wynosi 42.450,00 zł., słownie (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 

Forma realizacji zadania:

Wsparcie, zgodnie z art. 5, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 4 kwietnia 2008 r. a kończy 31 grudnia 2008 r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania.
 3. Warunkiem realizacji zadania jest udział stowarzyszeń Kultury Fizycznej we współzawodnictwie sportowym.
 4. Dotacja będzie mogła zostać wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z rejestracją, ubezpieczeniem, transportem na rozgrywki ligowe zgodnie z terminarzem spotkań, opłaceniem delegacji sędziowskich oraz zakupem sprzętu sportowego.
 5. Pozostałe warunki realizacji zadania określa wzór umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .U. Nr 264, poz. 2207)

 

Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać pod rygorem nieważności  w formie pisemnej na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zapieczętowanej kopercie , pocztą lub osobiście, na adres Urząd Gminy Udanin, Udanin 26, 55 – 340 Udanin w terminie do 21 marca 2008 r.
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrachunkowy,

- statut.

 

Kryteria i tryb wyboru ofert:

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 28 marca 2008 r., informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu www.udanin.pl i na tablicy ogłoszeń. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach konkursu na piśmie.
 2. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Oceniającą, która ocenia je według kryteriów określonych w punkcie 4.
 3. Skład Komisji Oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Wójta Gminy Udanin.
 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

·        merytoryczne (zasięg działania, mierzalny cel w zakresie kultury fizycznej i sportu, ilość członków stowarzyszenia, dotychczasowe osiągnięcia),

·        finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów oraz planowane inne źródła finansowania).

 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Udanin.

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym: formularz oferty, umowy i sprawozdania uzyskać można w Urzędzie Gminy w Udaninie, Udanin 26,

55 – 340 Udanin, tel. 076 874 00 52, www.udanin.pl

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Udanin

 

                                                                                                            Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Kocielski

 Rejestr zmian dokumentu
20.02.2008 Edycja dokumentu (Krzysztof Kocielski)