Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne /  Zawiadomienia, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia - rozbudowa kanalizacji Udanin
Data publikacji: 07.04.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 07.04.2008
Symbol dokumentu: OS.7624-1/08
Typ dokumentu: Decyzja

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art 53 oraz

art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity : Dz. U. Nr

129, poz. 902 z 2006 r. ze zm.) w zw. Z art. 104 ustawy z dnia 14 czerw3ca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)a także a także § 3

ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia

rodzajów przedsięwzięć , mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia

11.12.2007 r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOWOD” Sp. z

o.o. we Wrocławiu

 

 

o k r e ś l a m

 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

na „Rozbudowie sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin”

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin”

zlokalizowane na działkach nr 315/1, 315/4, 246, 271, 120/3, 120/4, 245/1, 245/2, 312/43, 312/32,

406/45, 406/18, 30/1, 35, 250, 324/1, 33, 108/2, 314/18, 314/1, 108/1, 264, 104/2, 105, 106, 287,

267/2, 288, 566/10, 566/9, 566/11, 393, 392, 373, 372, 353, 336, 298, 316/19, 316/21, 57, 321/4,

321/5, 321/6, 321/7, 321/12.

Odprowadzenia ścieków bytowych z planowanej kanalizacji obejmie 17 istniejących budynków

mieszkalnych, w tym 7 jednorodzinnych i 10 wielorodzinnych, 1 istniejący budynek mieszkalnousługowy

( lecznica weterynaryjna) , istniejącą piekarnię ( w obrębie Piekary) oraz 27 działek

nowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Po zrealizowaniu

kanalizacja obsługiwać będzie 320 mieszkańców i 6 – 10 pracowników.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze

szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych,

zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie jest w przeważającej części inwestycją o charakterze liniowym , które

usytuowane będzie na wielu działkach o różnym rodzaju użytkowania. Pompownie ścieków

usytuowane będą na wydzielonych, ogrodzonych działkach o wymiarach P1- 4,o x 4,0 ( 16 m2), P2

– 5,0 x 5,0 m ( 25 m2 ).

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) w/g opisu przedsięwzięcia powyższa inwestycja nie wytwarza produktów mających

wpływ na środowisko. Najbardziej efektywną metodą usuwania ścieków z jednostek

osadniczych charakteryzujących się, jak miejscowość Udanin, skupioną zabudową jest

zastosowanie zbiorowej kanalizacji sieciowej odprowadzającej całość ścieków do

oczyszczalni ścieków. Jest to zarazem najbardziej „Czyste ekologicznie” rozwiązanie.

Gmina Udanin w latach ubiegłych przeprowadziła realizację sieci kanalizacyjnej w m.

Udanin i Piekary z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Piekarach. Inwestycją

objęto wówczas siedliska wsi, przy czym z powodu braku zgody PKP odstąpiono od

przyłączenia do kanalizacji zabudowań po łożonych w rejonie byłej stacji PKP w Udaninie

a ponadto pominięto posesje i nieuregulowanych sprawach własnościowych. Obecnie z

uwagi na konieczność przygotowania infrastruktury dla terenów rozwojowych uzasadnione

jest zrealizowanie projektowanych sieci także dla dotąd nie przyłączonych do kanalizacji

istniejących obiektów.

Planowane rozwiązania przewidują m.in.:

- wyeliminowanie dotychczasowych przydomowych zbiorników na ścieki, w wielu

przypadkach nieszczelnych i trudnych do skontrolowania, które są obecnie źródłem

zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych,

- odbiór ścieków z poszczególnych źródeł ich powstawania i skierowanie tych ścieków do

zbiorczej sieci kanalizacyjnej , podlegającej stałej kontroli eksploatatora sieci,

- wykonanie sieci kanalizacyjnej przez wyspecjalizowanego wykonawcę celem gwarancji w

pełni szczelnej sieci kanalizacyjnej,

- zastosowanie pompowni ścieków wyprodukowanych przez firmy specjalistyczne, co

gwarantuje niezawodność działania i szczelność tych obiektów . Samoczynny system

sterowania pracą pompowni, system sygnalizacji i monitorowania stanów awaryjnych oraz

możliwość zasilania pomp przez agregat prądotwórczy zapewnią w każdej sytuacji

przepompowanie ścieków zgromadzonych w zbiorniku pompowni do oczyszczalni

ścieków.

- odprowadzenie całości ścieków na istniejącą gminną oczyszczalnię gdzie gwarantowane

jest oczyszczenie tych ścieków w stopniu wymaganym przepisami.

2) Zużycie wody będzie znikome ( do 0,1 m3/d) głównie do celów socjalnych pracowników

zatrudnionych na budowie.

3) Zużycie energii przez pompownie ścieków – ok. 40 kWh/d.

4) Na etapie eksploatacji w obrębie planowanej sieci nie przewiduje się powstawania

odpadów. Całość zanieczyszczeń zawartych w ściekach transportowana będzie

hydraulicznie poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków.

5) Przy usytuowaniu pompowni ścieków należy uwzględnić istniejącą zabudowę

mieszkaniową i użyteczności publicznej w celu ograniczenia uciążliwego oddziaływania na

w/w obiekty.

6) Opracowanie projektowe winno obejmować wpływ dokonanej rozbudowy na warunki

eksploatacji oczyszczalni ścieków z uwagi na wprowadzenie zwiększonego zrzutu ścieków.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji, określającej

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, polegającego

na Rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin.

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 11 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.

U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco

oddziaływać na środowisko ( określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573) jest

dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem

wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania

raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący

postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu Średzkiego oraz do Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej o wyrażenie stanowiska ( opinii) w przedmiocie

potrzeby sporządzania raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

1. Starosta średzki - postanowieniem z dnia 3 stycznia 20008 r. ( nr ŚiR.7633/2/o/post/08), w

którym opowiedział się za brakiem konieczności sporządzania raportu.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - postanowienie z dnia 27 grudnia 2007 r. (nr

ZNS-61- 158/BJZ/07), w którym nie stwierdził obowiązku sporządzania raportu

oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska i § 5 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań, związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – organ

odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

przedsięwzięcia ( Postanowienie nr OS.7624-5/07/08 z dnia 11 stycznia 2008 r.). Postanowienie

zostało doręczone stronom postępowania, organom oraz umieszczone w publicznym dostępnym

wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

Udanin oraz zamieszczone w elektronicznym wykazie danych na stronie internetowej

www.bip.udanin.pl.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust 2 POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji

zwrócono się do starosty Średzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , o

uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Średzki postanowieniem Nr ŚiR.7633/8/u/post/08 z dnia 27 marca 2008 r. uzgodnił

realizację przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr ZNS-61-16/BJZ/08 z dnia 5 marca

2008 r. uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem

wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami .

Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt 5 i 6 sentencji decyzji.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące

dowody:

– informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzoną na

podstawie art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska,

– stanowiska organów uzgadniających

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których

planowane jest przedsięwzięcie.

Przy dokonaniu analizy szczegółowej organ badał, czy posiada wystarczające informacje

dostarczone z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, iż:

– skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na

środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju gminy,

– na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację drogi gminnej nie występują dobra

mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie,

– Inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne a przeciwnie ma je chronić

przed ściekami wytwarzanymi przez mieszkańców. .

Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja

planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej

znaczących oddziaływań. W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję wymienione w przepisie art. 46 ust. 4 pkt. 2 – 9.

Niniejsza decyzja została umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o

dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska oraz w elektronicznym wykazie na

stronie www.bip.udanin.pl.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46

ust.4 Prawo ochrony środowiska.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w

którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W sytuacji określonej w

art. 46 ust 4 c ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek może być złożony nie później niż przed

upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się

ostateczna.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we

Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia

doręczenia niniejszej decyzji.

 

 

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Ekowod” Wrocław

2. Strony postępowania wymienione w załączniku do decyzji. – właściciele działek

3. Gmina Udanin,

4. a/a                                                                                                


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2008 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)