Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Organizacje pozarządowe
Tytuł dokumentu: Zarządzenie wójta w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.
Data publikacji: 25.03.2008
Data na dokumencie/utworzenia: 25.03.2008
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie

   

Zarządzenie nr 0151/11/2008

Wójta Gminy Udanin

z dnia 25 marca 2008 r.


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia kunkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.


Działając na podstawie uchwały Nr XVI/54/08 Rady Gminy Udanin z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Oceniającą do wydania opinii w sprawie złożonych ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - „upowszechnienie sportu amatorskiego” w składzie:

  1. Piotr Łabędzki - przewodniczący komisji

  2. Andrzej Sukta - członek

  3. Bogdan Wilczak - członek

  4. Krzysztof Kocielski - członek

§ 2


Komisja o której mowa w § 1 jest zespołem opiniodawczym Wójta Gminy Udanin w konkursie ofert na realizację zadania publicznego.


§ 3


Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Oceniająca będzie brała pod uwagę:

a) zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b) wartość merytoryczną projektu jego zbieżność z hierarhią potrzeb i zadań Gminy Udanin,

c) koszty realizacji zadania,

d) korzyści płynące z realizacji zadania,

e) kompletność oferty.

§ 4


Spotkanie Komisji Oceniającej prowadzone jest przez Przewodniczącego.


§ 5


Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane.


§ 6


Stanowisko Komisji Oceniającej wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Opinia przedstawiona jest w formie pisemnej Wójtowi Gminy Udanin.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Kocielski

Rejestr zmian dokumentu
25.03.2008 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Kocielski)