Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne /  Zawiadomienia, obwieszczenia
Tytuł dokumentu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 02.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.11.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: obwieszczenie

 

Udanin 02.11.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu

do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin w dniach od  19.11.2009 do 20.12.2009 w siedzibie Urzędu Gminy Udanin 26, 55-340 Udanin, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Udanin 26,  55-340 Udanin, sala narad  o godz. 1200

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Udanin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Udanin

 

Teresa Olkiewicz


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
02.11.2009 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)