Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Finanse gminy /  Podatki i opłaty lokalne
Tytuł dokumentu Podatek od nieruchomości ospby fizyczne
Data publikacji 06.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu informacja

   


INFORMACJA PODATKOWA
URZĄD GMINY UDANIN

tel. 076 8709 222, fax 076 8709 242
e-mail: ug@udanin.pl
W sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne


Wymagane dokumenty:

 1. Informacja IN-1 o nieruchomosciach i obiektach budowlanych sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru , w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie lub wygasnięcie obowiazku podatkowego.Wzór formularza określa Uchwała Nr XXII/69/04 Rady Gminy w Udaninie z dnia 9 listopada 2004 r.2. Do wglądu:

 • akt notarialny

 • wypis z rejestru gruntów

 • umowa najmu zawarta z Gminą ,ze Starostą ,z Agencją Własnosci Rolnej Skarbu Panstwa wraz z dokumentami dotczącymi samodzielnosci lokalu

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Terminy załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Finansowy- Wymiaru Podatków , pok. nr6-7, tel. 076 8709 222 wew. 133 insp. Maria Wołk

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje w przypadku wystawienia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za posrednictwem Wójta Gminy.

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku wystąpienia w trakcie roku takich okoliczności, jak zakup, sprzedaż lub najem nieruchomości, osoby fiz. są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni w celu opodatkowania podatkiem od nieruchomości

 • Po złożeniu informacji przez właściciela lub najemcę nieruchomości Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie w celu ustalenia zobowiązania podatkowego

 • Jeżeli właściciel lub najemca nieruchomości nie wnosi zastrzeżeń do sprawy wówczas Wójt Gminy decyzją ustala wysokość należnego podatku od nieruchomości na dany rok oraz terminy jego płatności

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r., Nr1219, poz. 844 ze zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60)

 • Uchwała Nr XII/40/07 Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

  Uchwała Rady Gminy w Udaninie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

FN

Zapraszamy codziennie od 7.00 do 15.00,wtorki 8.00-16.00
a we wtorki od 8.00 do 16.00

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Maria Wołk

Rejestr zmian dokumentu
06.06.2008    Utworzenie dokumentu. (Maria Wołk)