Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Informacje dla interesanta / Ewidencja ludności /  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Tytuł dokumentu Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Data publikacji 16.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu wniosek

 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dowód osobisty wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.


Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia (od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką). Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.


Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.              

           

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

           

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy Udanin – Ewidencja Ludności - parter, pokój nr 9, tel. 76-7442 876  e-mail: ewidencja@udanin.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

1)       wniosek o wydanie dowodu osobistego (złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego),

2)       dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

3)       odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

4)       odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

5)       poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby (na żądanie organu).

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

Wydanie dowodu osobistego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu z Centrum Personalizacji Danych. Dowód osobisty odbiera się osobiście (osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca kartę pobytu) bądź wydanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 

Procedura odwoławcza:

 

Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Udanin. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Udanin lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna:

 

1)       art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),

2)       rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.),

3)       rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

 

Załączniki
Wniosek   wniosek o wydanie_dowodu.pdf (85.66 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

Rejestr zmian dokumentu
16.03.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Łabędzki)