Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie na 2014 rok
Data publikacji 11.12.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego

do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie

na 2014 rok

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/PN/03/13

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie

55-340 Udanin 48

Telefon: 076 8709 299   e-mail: szkolaudanin@op.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113 poz.759 ze zm.).

 

3. Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie. Szacunkowa ilość oleju opałowego ogółem: 70.000 tysięcy litrów.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia : od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia  2014r.

 

5. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.ug-udanin.dolnyslask.pl

SWIZ można otrzymać także w siedzibie zamawiającego (pok. 25)

Formularz SWIZ jest bezpłatny.

 

6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): : 09.13.51.00-5.

8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

  10.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM              I TECHNICZNYM:

10.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

10.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

10.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

10. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/ nie spełnia

10.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/ nie spełnia

10.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/ nie spełnia

10.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/ nie spełnia

 

10.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

10.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

10.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- koncesję, zezwolenie lub licencję

10.4.3.) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

11. PROCEDURA:

11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

11.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

11.2) KRYTERIA OCENY OFERT

11.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

11.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

11.2.3) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie.

11.2.4) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zamówień: nie

 

11.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

11.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

11.4.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013, godzina 15:00, miejsce: 55-340 Udanin 48, pok. 25

11.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

11.4.3) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

     

 

Udanin , 11.12.2013r.

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Bożena Basa

 Załączniki
Załącznik nr 5 - dot. gr. kapitałowa   Załącznik nr 5 - dot. gr. kapitałowa.doc (23.5 KB)
Załącznik nr 4 - wykaz środków transport.   Załącznik nr 4 - wykaz środków transport..doc (27.5 KB)
Załącznik Nr 3 - oświad. dot. wykluczenia   Załącznik Nr 3 - oświad. dot. wykluczenia.doc (20.5 KB)
Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego   Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego.doc (48.5 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (82 KB)
UMOWA Nr 2013   UMOWA Nr 2013 r.doc (42.5 KB)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (38.5 KB)
Załącznik Nr 2 - oświadczenie   Załącznik Nr 2 - oświadczenie.doc (21 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
11.12.2013    Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.12.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - oświad. dot. wykluczenia" (Administrator Systemu)
11.12.2013    Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - wykaz środków transport." (Administrator Systemu)
11.12.2013    Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - dot. gr. kapitałowa" (Administrator Systemu)
11.12.2013    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)