Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Informacje nieudostępnione w biuletynie

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2008 roku funkcjonuje nowa strona BIP Udanin. Informacje publikowane do tego dnia są dostępne na stronie www.bip.udanin.ig.pl.

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Udanin w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin,

2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie innych dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Udanin, w pokoju nr 1.

3. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

4. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji po pokryciu ewentualnych kosztów przez wnioskodawcę.

5. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Udaninie, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

 Załączniki
Wniosek   wniosek.doc (27 KB)