Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2012 Uchwała Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
 27.12.2012 Uchwała Uchwała Nr XXIII/90/2012 Rady Gminy w sprawie : podziału gminy Udanin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 26.10.2012 Uchwała Nr XXIII/89/2012 Rady Gminy w Udaninie z dnia 26 października 2012 roku W sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 12.07.2012 Uchwała Nr XX/78/2012 w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy
 12.07.2012 Uchwała Nr XX/77/2012 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 12.07.2012 Uchwałą Nr XX/76/2012 w sprawie : absolutorium dla wójta Gminy
 12.07.2012 Uchwała Nr XX/75/2012 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
 19.06.2012 Stanisław Dębicki - Radny Gminy Udanin oświadczenie majątkowe za 2011r.
 10.05.2012 Uchwała Nr XIX/74/2012 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 10.05.2012 Uchwała Nr XIX/73/2012 w sprawie : przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
 10.05.2012 Uchwała Nr XIX/72/2012 w sprawie : obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust.
 10.05.2012 Uchwała Nr XIX/71/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierana rodziny na lata 2012-2014
 10.05.2012 Uchwała Nr XIX/70/2012 w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie
 04.04.2012 RO.II.0007... Uchwała Nr XVIII/69/2012 w sprawie : w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków
 04.04.2012 RO.II.0007... Uchwała Nr XVIII/68/2012 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
 04.04.2012 RO.II.0007... Uchwała Nr XVIII.67.2012 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2012 roku.
 23.03.2012 Uchwała R... Uchwała Nr XVII.66.2012 w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
 23.02.2012 XVII/65/2012 Uchwała Nr XVII/65/2012 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 23.02.2012 XVII/64/2012 Uchwała Nr XVII/64/2012 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian budzetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2589