Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.09.2010 Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/192/2010 w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Damianowo
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/193/2010 w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Drogomiłowice-Łagiewniki
 06.09.2010 URG LVIII/... Uchwała Nr LVIII/191/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 06.09.2010 URG LVIII/... Uchwała Nr LVIII/190/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gmin Bogatynia oraz Zgorzelec
 28.07.2010 URG Nr LVI... Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/187/2010 w sprawie zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Udanin na lata 2007-2013”.
 22.07.2010 URG LVII/1... Uchwała Nr LVII/188/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.07.2010 URG LVI/18... Uchwała Nr LVI/180/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.07.2010 URG LVI/17... Uchwała Nr LVI/179/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 04.06.2010 Uchwała L... Uchwała Nr LV/176/2010 w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg , których
 04.06.2010 URG Nr LV/... Uchwała Rady Gminy Nr LV/178/2010 w sprawie : zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Gminę Udanin pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin”
 04.06.2010 URG LV/177... Uchwała Nr LV/177/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.06.2010 URG LV/175... Uchwała Nr LV/175/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Udanin na prace koserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.
 04.06.2010 URG LV/174... Uchwała Nr LV/174/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania
 29.04.2010 Uchwała L... Uchwała Nr LIV/172/2010 w sprawie :udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Udanin za 2009
 29.04.2010 Uchwała N... Uchwała Nr LIV/171/2010 w sprawie : zatwierdzenia uchwały nr 1/2009 samorządu wsi Udanin w sprawie Planu
 29.04.2010 URG LIV/17... Uchwała Nr LIV/173/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 23.04.2010 URG LII/16... Uchwała Rady Gminy Nr LII/164/2010 w sprawie : programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
 05.04.2010 URG LII/16... Uchwała Rady Gminy Nr LII/163/2010 w sprawie : uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 01.04.2010 URG LIII/1... Uchwała Nr LIII/167/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionwego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Udanin na 2010 rok.
 01.04.2010 URG LIII/1... Uchwała Nr LIII/166/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Udanin oraz jej jednostkom podległym.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4144