Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.125.2013 Rady Gminy w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin
 28.03.2013 Uchwała Uchwałą Nr XXVIII.124.2013 Rady Gminy w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok
 28.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.123.2013 Rady Gminy w sprawie : emisji obligacji komunalnych
 28.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.122.2013 Rady Gminy Udanin w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 06.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVII.119.2013 Rady Gminy ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Udanin
 06.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVII.118.2013 Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 27 grudnia 2012 r. nr XXV/105/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 06.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVII.116.2013 Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 06.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVII.115.2013 Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 06.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVII.114.2013 Rady Gminy Udanin w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2013 roku
 28.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVI.113.2013Rady Gminy w sprawie : podziału Gminy Udanin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 28.02.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVI.112.2013 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2370