Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.03.2012 Decyzja SKO we Wrocławiu o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2009 r. Nr 1/2009
 14.03.2012 IF-PP-747.... Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dla zadania " Likwidacja obszrów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dla odcinka Linia optytelekomunikacyjna RD-33 w relacji Piekary Udanin - ZM Malczyce na RS -8
 10.01.2012 OS. 6220.1... Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie polegające na PRZEBUDOWIE MOSTU O NUMERZE JNI 01018302 W MIEJSCOWOŚCI UJAZD GÓRNY
 09.01.2012 IF -PP-747... Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania pn: " Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RD_33 w relacji: WD_Piekary Udanin - ZO_Malczyce na RS_8
 05.01.2012 HARMONOGRAM odbioru odpadów - I półrocze 2012 r.
 29.12.2011 Zawiadomienie o dopuszczeniu przes SKO we Wrocławiu stowarzyszenia "WS" Udanin do udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin nr1/2009 oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 29.12.2011 Decyzja SKO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dla farmy wiatrowej 5 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin
 27.10.2011 SKO 4136/2... Zawiadomienie o wszczęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2009 r. (Nr 1/2009).
 30.06.2011 OS.7624-1/... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin w sprawie informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla Farmy Wiatreowej 5
 20.06.2011 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. Budowy linii kablowych 30 kV wraz z liniami świadłwodowymi, zlokalizowanymi na terenie gminy Udanin, obręb Udanin
 26.04.2011 IF-PP-746.... Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczeęciu postępowania administracyujnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn. "Budowa liniii kablowych 30 kV wraz z liniami światłowodowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Udanin, obręb Udanin
 04.04.2011 ''Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych
 07.12.2010 7322-1/10 OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Udanin
 07.12.2010 7322-1/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Udanin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Udanin
 22.07.2010 OS. 7624-1... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin dot. przystąpnienia do oceny oddziaływanoia na środowisko dla przedsięwzięcia; "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin" o łącznej mocy do 75 MW w gminie Udanin".
 24.03.2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin w sprawie aktualizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANU GOSPODARKI ODPODAMI wraz Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 04.03.2010 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. "Program ochrony Środowiska dla Gminy Udanin na lata 2010-2013
 02.11.2009 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 07.04.2008 OS.7624-1/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia - rozbudowa kanalizacji Udanin

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 10375