Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.09.2014 92/2014 Zarzadzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Udanin zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie
 04.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: DOSTAWA I MONTAŻ ELEMTÓW PLACU ZABAW WRAZ Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE UDANIN
 02.09.2014 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym
 01.09.2014 271.1.5.14 Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 28.08.2014 91)2014 Zarządzenie Nr 91)2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanego zadania pod nazwą „Konserwacja rowu R-A 9 melioracji szczegółowych obręb Lasek oraz rowu R- B 2 i R-B3 melioracji szczegółowych obręb Gościsław”
 20.08.2014 271.1.6.14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów z oprogramowaniem i usługą dostępu do internetu ” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 13.08.2014 271.1.4.14 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na "Dostawę komuterów wraz z oprogramowaniem" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Udanin"
 08.08.2014 OS.671.6.2... Obwieszczenie o zmianach w uchwałach o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrz. dla obrębów Lusina, Piekary, Różana i Udanin
 08.08.2014 OS.671.7.2... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obrębów Lusina, Piekary, Różana, Udanin wraz z ich prognozami.
 01.08.2014 Nr 84/2014 Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 31.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanego zadaniapod nazwą „ Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Jarosław”- dz. nr 212/2, obr. 0005 Jarosław, 55-340 Udanin”
 01.08.2014 OS.6220.6.... Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie adm. w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II ...
 30.07.2014 LV/176/2010 Uchwała Nr LV/176/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 02.06.2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg , których właścicielem jest Gmina Udanin
 28.07.2014 271.1.4.14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów z oprogramowaniem ” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 15.07.2014 Zarządzenia Wójta Gminy Udanin w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 15.07.2014 Zarządzenia Wójta Gminy Udanin w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10.07.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 10.07.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lusinie
 04.07.2014 OS.271.1.2... Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie:"„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 01.07.2014 OS.6220.6.... Obwieszczenie dot wydanego Postanowienia dot. konieczności oceny oddziaływania przedsięwzięcia: "Budowa zespołu elktr. wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 6 MW"
 27.06.2014 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym

«       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 38294